PRIVACYVERKLARING

Uw privacy

Handboogvereniging L’ Union fait la force verwerkt persoonsgegevens van haar leden, aangesloten partners en bezoekers.
Registratie vindt plaats om de overeenkomst met de leden en verenigingen mogelijk te maken.
Uiteraard worden persoonsgegevens van leden, klanten en bezoekers van de website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de platformen die eigendom zijn van L’ Union fait la force. 

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:

L’Union fait la force
Nispenseweg 3a, 4707 RA Roosendaal
Telefoon: 06 20524580
Correspondentieadres:
Secretariaat L’Union fait la force
Email: bestuur@luflf.nl
Ingeschreven bij de KVK onder nr. 40280914

Lid van L’Union fait la force

Als u lid wordt van L’ Union fait la force registeren wij ter uitvoering van het lidmaatschap een aantal persoonsgegevens zoals naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en emailadres. Deze gegevens zijn gekoppeld aan uw persoonlijke lidmaatschapsnummer.

Welke gegevens registreren we:

Voor- en achternaam
Adres en woonplaats
Telefoonnummer(s)
Emailadres
Geboortedatum
Nationaliteit 

Er zijn diverse doeleinden waarvoor L’ Union uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.
In het kader van dienstverlening en overeenkomsten verwerken we om de volgende redenen uw gegevens:

Doeleinden:

Lidmaatschapsovereenkomst 

De gegevens zoals eerder vernoemd worden verwerkt ter uitvoering van de overeenkomst als lid van de vereniging en lid van de Nederlandse Handboog Bond

Communicatie

Telefoonnummer(s) en email wordt gebruikt voor directe communicatie tussen de vereniging en leden

Wedstrijden

Voor wedstrijden van de vereniging publiceren we deelnemerslijsten en uitslagen

Deelnemen aan wedstrijden van L’Union Fait La Force

Als u lid deelneemt aan wedstrijden van L’Union Fait La Force dan registreren we de noodzakelijke persoonsgegevens voor uitvoering van de wedstrijd

Welke gegevens registreren we:

voor- en achternaam
bondsnummer
adres en woonplaats
contactgegevens (telefoonnummer en/of emailadres)
geboortedatum

Lid van de Nederlandse Handboog Bond

Als u lid bent van L’ Union fait la force de Nederlandse Handboog Bon bent u conform de verenigingsstatuten ook automatisch lid van de (NHB).
Ter uitvoering van deze lidmaatschapsovereenkomst beschikt de NHB over een aantal benodigde persoonsgegevens zoals naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en emailadres. Deze gegevens zijn gekoppeld aan uw persoonlijke lidmaatschapsnummer. Voor nadere toelichting over de verwerking van deze gegevens verwijzen we u naar de privacyverklaring van de NHB.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toe stemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Derden

Voor uitvoering van verschillende diensten en platformen maken we gebruik van de diensten van derden.
Hierdoor kan het voorkomen dat deze derden toegang hebben tot uw persoonsgegevens. In dit het geval is nemen we de passende en noodzakelijke maatregelen om te waarborgen dat de gegevens afdoende beveiligd zijn en enkel voor de overeengekomen doeleinden gebruikt worden. Hiervoor worden met de betreffende partijen verwerker Als s overeenkomsten afgesloten zoals verplicht onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018.

Derden zijn:

Gemeente Roosendaal              Ledenadministratie

Bewaartermijn

L ’ Union fait la force bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 2 jaar na beëindiging van het lidmaatschap worden persoonsgegevens (vallende buiten wettelijke bewaartermijnen) verwijderd. Persoonsgegevens die een historisch verenigingsdoel dienen, oa. clubrecords etc, worden geminimaliseerd bewaard.

Beveiliging

L’Union fait la force heeft de passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
Zo zijn de volgende maatregelen genomen:

Alle personen die namens de vereniging van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan
geheimhouding daarvan.

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen.

Platformen zijn voorzien van de benodigde veiligheidscertificaten omtrent online beveiliging en
encryptie.

Onze bestuurders zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Inzage, wijzigen en verwijderen persoonsgegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van je hebben.
Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan)
door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door
ons te laten overdragen aan jezelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je
vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Een bezwaar of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens zal beoordeeld worden op grond van
de reden van verwerking. Eventuele gevolgen van verwijdering, waaronder mogelijke beëindiging van
een lidmaatschap of ontzegging van wedstrijddeelname, zullen voorafgaand aan verwijdering
medegedeeld worden.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met bestuur@luflf.nl

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen we je hierover
contact opnemen via bestuur.luflf.nl. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen
bij de Autoriteit persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Websites van Derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via de websites en/of
platformen via links kunnen worden bezocht. L’Union fait la force aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele
aansprakelijkheid voor websites van derden en door deze derden gehanteerd privacy beleid.

Wijziging privacyverklaring

De L’ Union fait la force behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze
privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van
deze wijzigingen op de hoogte bent.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

L’ Union fait la force neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via
bestuur@luflf.nl